2. MAILA Zehaztasunak

Behar beste prestakuntza- edo lanbide-jakintzak dituela justifikatzeko erak:

  • Baimendutako zentroetan gutxienez 1. mailako edo maila handiagoko eta lanbide-arlo bereko prestakuntza ez-formala, gutxienez 300 ordukoa, gauzatu izanaren egiaztagiria aurkeztea.

  • Lotutako lan-esperientzia eta/edo prestakuntza duela justifikatzea, esperientzia aitortzeko prozedura arautzen duen errege-dekretuaren arabera.

  • Esperientzia aitortzeko sistemak onartutako gutxienez gaitasun-unitate baten jabe izatea, egin nahi den maila berdineko edo handiagoko prestakuntzaren lanbide-arlo eta -esparru berean.

  • Superar prueba escrita de competencias clave en matemática y lengua castellana relacionadas con la familia correspondiente.

  • Jatorri-herrialdeko titulazioen atzerriko dokumentazioa, baimendutako zinpeko itzultzaileek itzulita eta Hezkuntzan ezarritako baliokidetasun-taulen araberako baliokidetasunak dituena. .
    Tablas de equivalencias